SV

 

EN

Välj stil
på sidan
Customize
the site
 • T
 • T
 • T
 • T
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dockor som inkluderar och representerar verkligheten

Dolls that includes and represents reality.

Dockor som avbildar anatomiskt korrekta vuxna människor i naturliga variationer. Genom dockor som inkluderar och representerar verkligheten i leken kan vi minska påverkan av snäva skönhetsideal och stereotypa könsroller. Och genom fria karaktärer och föränderliga lekplattformer kan vi ge barnets egen fantasi större utrymme i leken. Vi vill att barn skall få tillgång till samma slags lekar, oavsett könstillhörighet. Ett dynamiskt möte mellan barnets inre och yttre verklighet där fantasin får ta plats!

Dolls depicting a variety of anatomically correct humans that allow the game to represent reality, and reduce the influence of narrow beauty ideals and stereotypes.

The characters and changing platforms allow the child's own imagination more space to grow. We want children to have access to the same kind of games, regardless of gender creating a dynamic encounter between the child's inner and outer reality where the imagination can take over!

Produkter
Products

wat
myIDolls anatomically correct dolls play fun kids different skin tones
myIDolls doll gender rolls gender fluid gender bender beautystandards body ideal Barbie
myIDolls love pride unique dolls gender equality fun humor toilet
wat
myIDolls anatomically correct dolls play fun kids different skin tones
myIDolls doll gender rolls gender fluid gender bender beautystandards body ideal Barbie
myIDolls love pride unique dolls gender equality fun humor toilet

myIDolls är dockor med olika kroppsformer, könsuttryck, funktionaliteter och hudfärger. Visuellt är dockornas kroppar anatomiskt korrekta och har attribut som ärr, fräknar och kroppshår.

Med hjälp av kläder, accessoarer och peruker kan dockornas utseende och stil snabbt förändras för att möjliggöra variation i leken.

myIDolls är tillverkade av ett mjukt giftfritt material.

myIDolls are dolls with different body types, gender expressions, functionalities and colors. Visually the bodies of the dolls are anatomically correct and have attributes such as scars, freckles and body hair.

The look and style of the dolls are quickly and easily changed with the help of clothes, accessories and wigs to get variety in the game.

myIDolls are made of a soft non-toxic material.

Kommer snart!

Coming soon!

Vill du försäkra dig om att du får möjligheten att *förbeställa en docka så fort vi har ett pris och ett leveransdatum? Fyll i din e-postadress så fixar vi det!
Do you want to make sure that you get the chance to *pre order a doll as soon as we have a price and a delivery date? Fill out your email adress and we will take care of it!

* Intresseanmälan är ej bindande.
* Signing up your interest is not binding.

Grundare
Founder

Julia Taube

Hur föddes idén till myIDolls?

– För några år sedan fick mina döttrar Barbiedockor i julklapp. Den kvällen, efter att de gått och lagt sig, satt jag uppe och tittade på de nya leksakerna. Jag funderade på hur de könlösa dockorna sexualiserats och hur den typen av intryck måste påverka barnens verklighetsuppfattning. Barbiedockorna, som jag höll i min hand, representerade också skeva kroppsideal och stereotypa könsroller – något som jag ju ville befria barnen ifrån. Det slog mig även att de leksaker som mina barn fått genom åren varierat märkvärt beroende på ifall det varit mina döttrar eller min son som fått dem. Till mina döttrar har en ofta gett leksaker som uppmuntrat till kommunikation och omvårdnad, men också utseendehets och passivitet, medan min son istället fått saker som främjat en utmanande, aktiv och ibland till och med våldsinriktad lek.

Jag insåg hur de stereotypa leksakerna främjar olika förmågor och färdigheter hos barnen och beslutade mig för att börja söka efter alternativ. Dessvärre krävdes inte mycket research för att förstå att det jag letade efter inte existerade.

Julia Taube

How was the idea to myIDolls born?

– A few years ago my daughters got Barbie dolls for Christmas. That evening, after my children had gone to bed,I stayed up and looked at the new toys. I thought about how the sexless dolls were sexualised and how that kind of impression must affect children's perception of reality. The Barbie dolls, which I held in my hand, also represented a skewed body image and stereotyped gender roles - something I wanted to free the children from. It also struck me that the toys my children received over the years had varied noticeably depending on whether it was my daughters or my son who received them. My daughters had often been given toys that encouraged communication and nursing, but also focused on beauty and passivity, while my son got things that promote a challenging, active and sometimes even violent play.I realized how the stereotypical toys developed different abilities and skills of the children, and decided to start looking for alternatives. Unfortunately, it did not require much research to understand that what I was looking for did not exist.

The lack of gender-aware toys was a gray and sad discovery, but it made me take action and the seed of myIDolls began to grow. With the premise to create a doll that would appeal to both my daughters and my son, and in this way give them access to the same kind of games, I wanted to develop a product that did not reproduce the same limiting stereotypes. A doll that did not come with predetermined gender coded plays and which could be used by all children.

Hur gick det till när du utvecklade produkten?

– När idén till myIDolls hade kläckts började jag att fundera kring tillvägagångssätt för att förverkliga den. Jag började skulptera, konstruera och gjuta. Jag tog reda på mer genom att djupdyka i relevanta studier och prata med andra som reagerat på stereotypa leksaker. Jag gick också med i Göteborgs uppfinnareförening och MentorRing där jag fick en fantastisk mentor, och massvis av grymma kontakter. Jag deltog i Brewhouse inkubator, jag gick på skulpturkurser, materialmässor, fackmässor och leksaksmässor, vilket på olika plan bidrog till att jag kunde utveckla min affärsidé.

Jag kunde se att det fanns ett intresse för och en längtan efter en normbrytande produkt på marknaden, vilket bidrog till att jag kände mig utmanad och inspirerad till att utveckla idén.

Frankie Lekbild

Har du stött på några svårigheter på vägen?

– Det har tidvis varit frustrerande att de jag har träffat inom tillverkning, konstruktion, rådgivning och i finansiella sammanhang till stor del har varit män som haft begränsande kunskaper om hur normer påverkar oss. Jag har känt att jag många gånger har fått försvara min idé som om jag var ute efter att förstöra något heligt.

Beskriv din idé med en mening!

– En docka för alla barn och alla typer av lekar!

Tell us about the development process of the product.

– Once the idea for myIDolls had hatched, I began to think about ways of creating it. I began sculpting, designing and molding. I dove deep into relevant studies and talked with others who were also reacting to stereotypical toys. I also joined the Gothenburg inventor association where I met a great mentor and many awesome contacts. I participated in the Brewhouse Incubator, I went on sculpture courses, trade and toy fairs, which at various levels contributed to the development of the product.I could see an interest and a desire for a norm-breaking product on the market, which made me feel challenged and inspired to develop the idea.

Have you encountered any difficulties along the way?

– At times it has been frustrating that many of the people I met in manufacturing, construction, consulting and financial context are men who had limited knowledge of how norms affect us. Many times I have felt that I had to defend my idea like I was out to destroy something holy.

Describe your idea in one sentence!

– A doll for all children and for all kind of games!

Vår vision
Our Vision

Syftet med myIDolls är att bidra till ett jämställt samhällsklimat. Inga barn ska behöva känna sig diskriminerade eller uteslutna ur leken och därför är det viktigt att barnens leksaker representerar en mångfald. Om dockor endast representerar en viss typ av människor – de som faller inom ramarna för normen – skapas en begränsad bild av verkligheten och barnen lär sig aldrig vikten av att ifrågasätta normer. myIDolls-dockorna företräder en större mångfald bland annat genom olika kroppsformer, hudfärger och andra uttryck, även varierande familjekonstellationer, och olika funktionsförmågor. Det här gör att fler barn kan känna sig inkluderade.

Visionen för myIDolls är att fortsätta utveckla produkter tillsammans med dig som kund. Vårt åtagande är att genomföra det med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi använder oss därför av giftfria material för naturen och våra barns bästa.

The purpose of myIDolls is to contribute to an equal society. No child should feel discriminated or excluded from games and therefore it is important that children's toys represent diversity. If the dolls represent only a certain type of people - those who fall within the norm- it creates a limited picture of reality and the kids will never learn the importance of questioning norms. myIDolls is representing a greater diversity including different body types, skin tones and other expressions including varying family constellations and various functional abilities. This leads to more children feeling included.

The vision for myIDolls is to continue to develop products together with our customers and with their uniqueness in mind to create a dynamic encounter between the child's inner and outer reality where the imagination can take place.

Our commitment is to implement the creation of myIDolls with the least possible negative impact on the environment. Therefore we will use non-toxic materials for the protection of nature and our children's health.

Varför myIDolls?
Why myIDolls?

Att använda produktdesign för att påvisa en struktur är gynnsamt. En styrka hos design är att den kan göra en annars svårfångad fråga, som genus, konkret och handgriplig.

Leksaker är en av de plattformar där barn först möter och internaliserar föreställningar kring normer och ideal. De flesta leksaker slår vakt om det binära könssystemet i samhället och placerar således alla som inte passar in i den strukturella modellen automatiskt utanför. Det är därför dags att inkludera en naturlig mångfald i leken så att vi kan förebygga rasism, transfobi, funkofobi och ojämlikheter mellan könen.Genom dockor som inkluderar och representerar verkligheten kan påverkan av snäva skönhetsideal och negativa stereotyper minska.

myIDolls-dockorna avbildar realistiska vuxna, människor i fantasifulla variationer. På så sätt får barnen tillgång till samma slags lekar oavsett vem de är. Målet med myIDolls är att skapa ett dynamiskt möte mellan barnets inre och yttre verklighet där fantasin får ta plats.

To use product design to demonstrate a structure is favorable. Strength of design is that it can make an otherwise elusive question, such as gender, concrete and tangible.

Toys are one of the platforms where children first encounter and internalize the notions of norms and ideals. Most toys will reconstruct the binary gender system and everyone who does not fit into the structural model is automatically excluded. It is therefore time to include a natural diversity in the game so we can prevent racism, transphobia, ableism and gender inequalities.Thrudolls that include and represent reality, the influence of narrow beauty ideals and negative stereotypes decrease. myIDolls are made to look like realisticadults, people in imaginative variations. This gives the children access to the same kind of games no matter who they are.

Veta mer?
Want to know more?

Här har vi samlat information för dig som vill fördjupa dig i ämnet och läsa mer.

Are you interested in norm critical toys? We have gathered information for those of you who want to immerse yourself in the subject and learn more.

LET TOYS BE TOYS – for girls and boys

– En organisation som jobbar för att förändra leksaksmarknadens könskodade upplägg. Här finns massvis av intressanta artiklar och länkar:

http://www.lettoysbetoys.org.uk

GE DITT BARN 100 MÖJLIGHETER ISTÄLLET FÖR TVÅ!

Om genusfällor och genuskrux i vardagen. Av Kristina Henkel & Marie Tomicic.

PROJEKT PERFEKT

Om utseendekultur och kroppsuppfattning
. Av Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario & Carolina Lunde

“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

DOES BARBIE MAKE GIRLS WANT TO BE THIN? THE EFFECT OF EXPERIMENTAL EXPOSURE TO IMAGES OF DOLLS ON THE BODY IMAGE OF 5- TO 8-YEAR-OLD GIRLS.

Helge Dittmar, Suzanne Ive, Emma Halliwell

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16569167